Sample COA of 3-amino-N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-6-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide