Sample COA of 4,4-Diamino-3,3-dimethyldiphenyl methane