Sample COA of 2-Chloro-4-iodo-5-methyl-3-(trimethylsilyl)-pyridine